Energioptimering

Det absoluta flertalet kylsystem fungerar inte så effektivt som de skulle kunna.

Alla kyl- & värmeanläggningar förbrukar energi. Flertalet kylsystem fungerar inte så effektivt som de skulle kunna, med höjda energikostnader och ökade koldioxidutsläpp som följd. För att minska energiförbrukningen behövs en klar bild av hur anläggningen fungerar.

climacheck

Bravida Kylteknik är certifierad användare av ClimaCheck prestanda analysator,  det mest kompletta mät- och analyssystemet i världen, utvecklat för att ge prestanda på kylprocesser i fält. Utrustningen presenterar all information som krävs för såväl prestandakontroll som felsökning.

TRIMma in kylanläggning

Genom att trimma in kylanläggning och värmepumpar så de körs optimalt finns stora besparingar att hämta.

Energieffektivitet

För ett bra resultat krävs mer än att använda naturliga, miljövänliga köldmedier.

Det är även lika viktigt är att bygga energieffektivt. Före start av ett projekt där kyla ska installeras eller byggas om är det lämpligt att tänka på följande:

• Upprätta en kravspecifikation som underlag för livscykelanalys.

Ett bra instrument för att ekonomiskt värdera olika tekniska lösningar och driftstrategier.

• Värmeåtervinning

Om det finns värmebehov i anläggningen kan man antingen återvinna 10 - 15 % av kondensorvärmen med en hetgasvärmeväxlare eller hela kondensorvärmen med att höja kondenseringen. Återvinner man hela kondensorvärmen med höjd kondensering ökar slitaget på kylkompressorn och COP sjunker för kylprocessen.

• Dimensionera för högsta möjliga förångning och lägsta möjliga kondensering.

Energieffektiviteten för kylmaskiner är en funktion av skillnaden mellan

förångningstemperatur och kondenseringstemperatur. Ju mindre skillnad desto större COP.

I vattenkylda anläggningar med flödande system kan man dimensionera för förångningstemperatur 2 - 3°C lägre än utgående köldbärare och

kondenseringstemperatur 2 - 3°C över utgående kylmedeltemperatur. 

Hjälpsystem är en samlingsbenämning på kringutrustning utanför köldmediekretsen som erfordras för att få en fungerande anläggning. Exempel på sådan utrustning är rörsystem och pumpar för köldbärare och kylmedel, förångare/fläktluftkylare och kondensor/kylmedelkylare mm.

• Använd frikyla  när det är möjligt.

Minskar användning av kylaggregaten.  Förlänger kylmaskinernas livstid och sparar driftenergi.

• Beakta att hjälpsystem på systemets kalla sida ökar kyleffektbehovet.

En fläkt i ett kylrum distribuerar nerkyld luft i rummet. För detta drar den elektrisk energi. Den elektriska energin omvandlas dessutom till värme vilken måste kylas bort av kylinstallationen. Alltså får man betala både för den el som fläkten drar och den extra el som måste tillföras kylkompressorn föra att kyla bort fläktens värmealstring.

• Använd, om möjligt, flytande kondensering.

• Var generös vid dimensionering av hjälpsystem.

Merkostnad för större rör och större värmeväxlarytor har ofta kort återbetalningstid.

• Behovsstyr så mycket utrustning som möjligt.

Stoppa pumpar, fläktar och kompressorer som inte behövs för tillfället.

• Använd varvtalsstyrda motorer.

Att sänka varvtalet på elektriska motorer är mycket lönsamt.

• Använd miljövänligt köldmedium.

Bravida Kylteknik har största delen av sin verksamhet i Skaraborgs och Älvsborgs län. Bravida är lokalt etablerade på följande orter; Lidköping, Falköping, Mariestad, Skara, Skövde, Trolllhättan, Uddevalla och Strömstad. 

Kontakta oss redan idag FÖR ett kostnadsförslag